خانه > آخرین مقالات > بررسی تاثیر طب سوزنی برکاهش رفلکس تهوع حین قالبگیری آلژینات فک بالا

بررسی تاثیر طب سوزنی برکاهش رفلکس تهوع حین قالبگیری آلژینات فک بالا

[ratings]

سوتیتر: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي آﻟﮋﯾﻨﺎت ﻓﮏ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺧﻼﺻﻪ:

ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻬﻮع اﺳﺘﻔﺎده از درﻣﺎن ﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮ روي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي آﻟﮋﯾﻨﺎت ﻓﮏ ﺑﺎﻻ داراي ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺎل ۱۳۹۲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ: ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﻧﻮع Cross-over اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي آﻟﮋﯾﻨﺎت ﻓﮏ ﺑﺎﻻ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﯿﺰان رﻓﻠﮑﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردGSI وGPI ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت Objective ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد VAS دﻫﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت Subjective ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران وارد ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ،ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﮏ و ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ دو ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات رﺗﺒﻪ رﻓﻠﮑﺲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: ﺗﺤﻘﯿﻖ روي ﺗﻌﺪاد ۲۰ ﻧﻔﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮔﺮوه ﻫﺎ ۶۰ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. رﻓﻠﮑﺲ اوﻟﯿﻪ آن ﻫﺎ ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ۳/۳±۰/۲۲ ﺑﻮد و در ﮔﺮوهsham  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱/۳۵±۰/۵۳ ﮐﻪ ﺣﺪود۵۹  درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ(۰/۰۰۰۱<P) و در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱ ﺑﻮده ﮐﻪ ۷۰ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ (۰/۰۰۰۱<P) ﻣﯿﺰان رﻓﻠﮑﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎسVAS  در ﮔﺮوه ۴۹ sham درﺻﺪ و در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ۱۰۰ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. (۰/۰۰۰۱<P)

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي آﻟﮋﯾﻨﺎت ﻓﮏ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ: ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮي دﻧﺪاﻧﯽ

مقدمه : ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨـﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼـ ﯽ و ﻧﯿـﺰ درﻣﺎﻧﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮوز ﻋﺎرﺿـﻪ رﻓﻠﮑـﺲ ﺗﻬـﻮع ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ۱ (اﻣﺮوزه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ  ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎص و داروﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ رﻓﻠﮑﺲ ﮐﻢ ﺷﻮد)۲،۳ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ درﻣــﺎن دﺷــﻮار ﺑــﻮده و ﻋﻮارﺿﯽ ﺑــﺮاي ﺑﯿﻤــﺎران و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل دارد . ﻃـﺐ ﺳـﻮز ﻧﯽ ﺷـﺎﺧﻪ اي از ﻃـﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﭼـﯿﻦ ﯾـ ﺎTCM  ﻣـ ﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻫﺰارﺳـﺎل ﻗـﺪﻣﺖ دارد.)۵،۶ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻃﺐ ﺳـﻮز ﻧﯽ ﺑـﺮ  ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮوز ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﮐﺴـﺐ ﺷـﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎري ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ را در ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﻬﻮع ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳـﻮز ﻧﯽ و ﯾﺎ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ آن ﻃـﺐ ﻓﺸـﺎري ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﺪارد.)۱۰،۱۱ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﻻت در اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷـﺎره ﺷـﺪه  اﺳــﺖ اﻣــﺎ ﺗــﺄﺛﯿﺮ آن در ﻧﻘــﺎط shenmen(ﺿــﺪ اﺿــﻄﺮاب)، stomach (ﻣﻌﺪه) و Throat (ﺣﻠﻖ) ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﮔﻮش ﻗﺮار دارﻧـﺪ  درﮐﻨﺘﺮل ﺗﻬﻮع در ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي آﻟﮋﯾﻨﺎت ﻓﮏ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮ ار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺐ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﮐـﺎر  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ وﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺤﺪود از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮوز ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﻬـﻮع در درﻣـﺎن ﻫــﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ ﺣــﯿﻦ ﻗــﺎﻟﺒﮕﯿﺮي آﻟﮋﯾﻨــﺎت ﻓــﮏ ﺑــﺎﻻ در  ﺳﺎل۱۳۹۲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﻧﻮعCross-over  ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖIRCT2014042917484N1 ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ داراي رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﯿﺰان رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺎﻟﺐ آﻟﮋﯾﻨﺎﺗﯽ ﻓﮏ ﺑﺎﻻ (ﮐﺎمﻧﺮم) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از(GSI (Gagging severity index و visual analogue scale )VAS) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي۳≥VAS  ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺪتGSI  اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه وارد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ۱ و ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ۲ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ، در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ۱اﻧﺠﺎم ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ در ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻼﺳﺒﻮ: sham ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ در ﻧﻘﻄﻪLI4  و ﮔﺮﻓﺘﻦChiﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻓﺮو ﮐﺮدن ﺳﻮزنﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ درد ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﺴﺎسchi  اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﯽﺣﺴﯽ ﯾﺎ ﮔﺰﮔﺰ ﯾﺎ ﺷﻮك ﺿﻌﯿﻒ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ۲ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ در ﻧﻘﺎط (shenmen,stomach,Throat)و ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦChi  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع
shenmen  stomach  Throat

ﺷﮑﻞ۱- ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع

ﻧﻘﻄﻪLI4  ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و ﺳﺒﺎﺑﻪ ﻗﺮار دارد و ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روي ﮔﻮش ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺳﻮزن ﻫﺎ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي در ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. ۳ ﺧﯿﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ در ﮔﻮش ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﻀﺮوف ﻫﺎ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦchi  ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽsham  ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد :۱( ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ در ﻧﻘﻄﻪ اي ﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ.۲( ﺳﻮزن در ﻣﺤﻞ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ LI4 chi.ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﺑﯽ دردي در اﮐﺜﺮ درﻣﺎن ﻫﺎي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ درﻣﺎن ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل رﻓﻠﮑﺲ وي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎ اﺛﺮ داروﻧﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ۳،۵(ﺷﮑﻞ ۲)

رفلکس

ﺷﮑﻞ۲- ﻧﻘﻄﻪ LI4 ﺑﺮ روي دﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه SHAM اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

روﺷﯽ از ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﺳﻮزن ﻇﺮﯾﻒ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف۱۳ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ۰/۱۸ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ۵ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در ﻧﻘﻄﻪLI4  ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﺪ درد ﻣﻮﺳﻮم و ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺳﻮزن در ﺟﻬﺖ و ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦchi، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار دادن ﺳﻮزن ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ۱ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در ﻧﻘﺎطshenmen,stomach,Throat ﺑﺪون ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن و ﮔﺮﻓﺘﻦ. chi ﺳﻮزﻧﻬﺎ ۲۰ دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار داده  ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻞ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺐ ﮐﻞ ﻧﮕﺮ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ را در ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺗﻬﻮع از ﻗﺪم اول ﮐﻪ آراﻣﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﺪه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻬﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻠﻖ (Throat) روي ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾﺪ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام اﯾﻦ ﺳﻮزن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻞ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ از ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد، اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎل و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﯽ، ﻣﻐﺰ ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ آزادﺳﺎزي ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ( اﻧﺪورﻓﯿﻦ ﻫﺎ وﻣﻨﻮ آﻣﯿﻦ) ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﯿﺎم ﻫﺎي درد ﻣﯽ ﺷﻮد. ۵،۶ در ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺠﺪداَََ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺑﺎ روش (GPI (Gagging Preventing Index و VAS اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﻬﺎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ روي۲۰  ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ cross-over در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﺠﺮﺑﯽ ۱(sham) و ﺗﺠﺮﺑﯽ ۲ ﺟﻤﻌﺎً ۶۰ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.۲۰ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎﻧﻢ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ آزاد و ﺳﻦ آن ﻫﺎ۲۴/۳۵ ± ۲/۱۳ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ آن ﻫﺎ ۲۳ﺳﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ۳۳  ﺳﺎل ﺑﻮد.

رﺗﺒﻪ اوﻟﯿﻪ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ(GSI ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ) ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ و ﺑﺮ اﺳﺎس VAS دﻫﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﺑﻮد. ﻣﯿﺰان رﻓﻠﮑﺲ ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ در ﺟﺪول ۱ اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان رﻓﻠﮑﺲ اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﺶ از۳  ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۳/۳±۰/۲۲ ﺑﻮد. در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮد و ﻣﯿﺰان آن ﺑﺮاﺑﺮ ۳/۳±۰/۲۲ ﺑﻮد. در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ۱ ﭘﻼﺳﺒﻮ ﯾﺎ (Sham) ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱/۳۵±۰/۵۳ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ۱/۹۵ رﺗﺒﻪ ﯾﺎ ۵۹ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد (۰/۰۰۰۱<P) در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان رﻓﻠﮑﺲ ﺑﻪ ۱ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ۲/۳ رﺗﺒﻪ ﯾﺎ ﺣﺪود ۷۰ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد (۰/۰۰۰۱<P) و ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ۲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۰/۳۵ واﺣﺪ ﯾﺎ ۲۶ درﺻﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺮوه sham ﺑﻮد و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد. (۰/۰۰۰۱<P)

ﺟﺪول  ۱- ﻣﯿﺰان رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﻗﺒﻞ و ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ GSI و GPI در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

               رتبه رفلکس گروه ها GSI GPI تغییرات
Control
۲۲/۰±۳۰/۳
۲۲/۰±۳۰/۳ ۰
Sham ۵۳/۰±۳۵/۱ ۲۲/۰±۹۵/۱-
Case ۰±۱ ۳۵/۱±۳۰/۲-
           نتیجه آزمون ( P<0/001) ( P<0/001)

ﻣﯿﺰان رﻓﻠﮑﺲ ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس VAS و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ در ﺟﺪول ۲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻي ۳ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۴/۲±۱/۵ ﺑﻮد. در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. در ﮔﺮوه sham رﺗﺒﻪ رﻓﻠﮑﺲ آن ﻫﺎ ۲/۰۵±۱/۰۴ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۲/۰۵ ﯾﺎ ﺣﺪود ۴۹درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. (۰/۰۰۱<P) و در ﮔﺮوه ﻣﻮرد رﻓﻠﮑﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺻﻔﺮ(۱۰۰درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي sham وcontrol ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. ) (۰/۰۰۱<P)

ﺟﺪول ۲ – ﻣﯿﺰان رﻓﻠﮑﺲ ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ VAS ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ

              رتبه رفلکس

گروه ها

VASقبل VASبعد تغییرات
Control
۵۰/۱±۲/۴
۵۰/۱±۲/۴ ۰
Sham ۰۴/۱±۰۵/۲ ۶۸/۰±۰۵/۲-
Case ۰ ۵۰/۱±۲/۴-
نتیجه آزمون (۰۰۱/۰ >P (۰۰۱/۰ >P

ﺑﺤﺚ:

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ در ﻧﻘﺎط Shenmen,Stomach,Throat ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﮔﻮش ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽدار رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي آﻟﮋﯾﻨﺎت ﻓﮏ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﻧﻘﻄﻪ LI4 ﺑﺮ روي دﺳﺖ در ﮔﺮوهSham ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂRosted و ﻫﻤﮑﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع در ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي آﻟﮋﯾﻨﺎت ﻓﮏ ﺑﺎﻻ را آزﻣﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ۳۷ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ۲۴-cv ﺑﻮد. .ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي GSI و GPI ﺑﻮد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در درﺟﻪ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ)۱ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از GSI ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و GPI ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ درﻣﺎن ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ bias داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ placebo effect در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ Mostofi و ﻫﻤﮑﺎران  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻃﺐ ﻓﺸﺎري در ﮐﻨﺘﺮل رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺎم ﻧﺮم و ﮐﻨﺎر زﺑﺎن ﺑﺎ آﺑﺴﻼﻧﮓ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ۳۰ ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ PC6 ﺑﻮد.در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در درﺟﻪ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ۷ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه Sham ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ Placebo ﺑﻮد وﻟﯿﮑﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن در ﻣﻄﺐ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺤﺮﯾﮏ trigger point ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع  ﺑﺎ آﺑﺴﻼﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﻟﺬا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع زﯾﺮ ۳ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﯿﮑﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن ﮐﻢ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ۲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﺑﻮد. ﺷﺎﺧﺺ اول GSI/GPI ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت Objective ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه از رﺗﺒﻪ ۱ ﺗﺎ ۵ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ۳≥GSI وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺺ دوم VAS ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت Subjective ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از رﺗﺒﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ۱۰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف Bias از ﺳﻮي ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﯿﺰ ﺣﺬف اﺛﺮات رواﻧﯽ (Psychologic) ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ﺳﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ Haqani و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎر رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و داده ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد” در ﺟﺪول داده ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.۲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع زﯾﺮ ۳ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و اﻓﺮادي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻋﻤﺎل ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ.

از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط  ﻗﻮت اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﮔﺮوه Sham از اﻧﺠﺎم ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ در ﻧﻘﻄﻪ اي ﻧﺎﺑﺠﺎ (LI4) ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﺣﺪودي اﺛﺮ رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﻫﻤﭽﻮن: ﺟﻨﺲ ﻣﺆﻧﺚ، ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ (ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﻣﺜﻞ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ- ﻋﺮوﻗﯽ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن،ﮔﻮارﺷﯽ، ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت)۱۱،۱۲ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ۲۴/۳۵ ± ۲/۱۳ و ﺳﺎﺑﻘﻪ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺣﯿﻦ اﻋﻤﺎل دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي آﻟﮋﯾﻨﺎت ﻓﮏ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ  در ﻫﺮ ﻓﺮد در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ داراي ارزش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ رﻓﻠﮑﺲ داﺷﺘﻨﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ Cross-over اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.

روش ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:

۱– اﺳﭙﺮي ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ: ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺰه ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ آن ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

۲– ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم : ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﻌﻢ ﺷﻮر و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ آن و ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺰاق ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ:

اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت in-vivo اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﺬا ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش در راﺳﺘﺎي ﺣﺬف ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻦ ۳≥GSI ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ۱۰ ﻧﻔﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي آﻟﮋﯾﻨﺎت ﻓﮏ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺗﻘﺪﯾﺮ وﺗﺸﮑﺮ: از ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺘﺤﺮك و ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺸﮑﺮ وﯾﮋه از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽﮐﻪ در اﯾﻦ پروژه همکاری کردند.

دﮐﺘﺮ آزﯾﺘﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮي ﺗﻬﺮاﻧﯽ

اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﺗﺰ ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان

دﮐﺘﺮ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻧﻮروزي

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ

درباره ی دکتر فدایی

همچنین ببینید

بیماری دهان و دندان در دوران بارداری

آتوسا نوبخت دانشجوی دندانپزشکی     خلاصه مراقبت‌های سلامتی دهان و دندان اغلب توسط دندان‌پزشکان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *