خانه > آخرین مقالات > مقايسه تاثير گليز و پاليش بر روي ميزان طول ترك پرسلنهاي دنداني

مقايسه تاثير گليز و پاليش بر روي ميزان طول ترك پرسلنهاي دنداني

مقاله بصورت خلاصه از مجله گنجینه دندانپزشکی در سایت قرار گرفته است.

مقدمه:

میکروکرک عبارتست از ترک هایی که روی سطح پرسلن بعد از انجام عمل glazing ایجاد می شود که با چشم غیر مسلح قابل رویت نمی باشد و تحت تاثیر فشار و استرس بر روی سطح پرسلن دندانی بوجود می آید. ترک سطح پرسلن می تواند منجر به شکستن آن در حین حرکات فانکشنال در محیط دهان شود. طول متوسط این میکروکرک ها ۲۰-۵۰میکرون است که اغلب باعث شکست در درمان های پروتز ثابت می شود. وجود میکروکرک و باقی گذاشتن آن می تواند باعث مشکلاتی از قبیل شکست پرسلن از متال و شکستن در محیط دهان در نتیجه تجمع و گیر پلاک و تحریک بافت های لثه و زبان می شود.تحقیقات اخیر که به صورت in vitroانجام شده اند تکنیک های متنوعی جهت کاهش میزان این ترک ها پیشنهاد کرده اند و کیت های مربوطه نیز برای این هدف در دسترس می باشد. به همین دلیل تعدادی ازپژوهشگران پروسه ی ری گلیز و در مطالعات اخیر تعدادی از محققین پروسه ی پالیش پس از تصحیح سطوح را پیشنهاد کرده اند.

برخی تحقیقات نشان داده اند که سطوح پالیش شده دارای ترک کمتری هستندو برخی دیگر مقاومت بیشتر سطوح گلیز شده را نسبت به سطوح پالیش شده نشان داده است.لذا هدف از این مطالعه مقایسه ی طول ترک(crack length) در پرسلن های دندانی گلیز شده و پالیش شده می باشد.

مواد و روش ها:

این تحقیق به روش experimental و از نوع In vitro بود. داده ها از طریق تکمیل فرم های اطلاعاتی پس از اندازه گیری توسط دستگاهSEMجمع آوری شدند. یک تکنسین واحد این مطالعه را بر روی ۲۰عدد از نمونه های پرسلنی NORITAKE که بیس فلزی NON-PRECIOUS دارند انجام داد.

روش کار بدین صورت بوده که ابتدا یک دیسک فلزی به قطرcm1و ضخامت mm3/0 از فلزnon-PRECIOUS طبق دستورالعمل کارخانه سازنده تهیه شد و سپس پرسلن به ضخامت mm5/1 بر روی فریم فلزی از طریق پودر پرسلن قرار گرفت. سپس تمام نمونه ها در داخل یک کوره واحد و تحت شرایط خلأ پخته شدند و بعد از سرد شدن توسط دیسک سیلیکونی medium به مدت s30 ساییده شدند و نهایتأ به صورت تصادفی به ۴گروه ۵عددی تقسیم شدند:

  • گروه اول: گلیز، دمای آغازین C403 که هر دقیقه C80 به آن افزوده شد تا دمای C890
  • گروه دوم: پالیش توسط کیت پالیش EVE به ترتیب coarse . medium.fine X-fine
  • گروه سوم: ری گلیز، دمای آغازین C403 که در هر دقیقه C80 به آن افزوده می شود تاC 890 بعد ساینده EVE و سپس گلیز مطابق روش قبل
  • گروه چهارم:گلیز و پالیش، دمای آغازین C403 که هر دقیقه C80به آن افزوده می شود  تا C890  بعد ساینده  EVE بعد کیت پالیش EVE DIAPOL به ترتیب با پالیشر های coarse،medium،fine،X-fine

سپس نمونه ها در استوانه های فلزی مخصوص میکروسکوپ قرار داده شده و در دستگاه نشاندن طلا به نام SUPPER COUTER ساخت ژاپنCoat شدند که ضخامت لایه ی تشکیل شده ۱۰۰ انگستروم می باشد. بعد با بزرگنمایی ۱۰۰۰برابر از مرکز نمونه ها اسکن تهیه شد و پس از تعیین طول ترک (مشخص شدن داده ها ) درکلیه نمونه ها و همچنین میانگین و S.D در هر گروه و با توجه به اینکه داده ها در تمام گروه ها دارای توزیع نرمال بودند جهت قضاوت آماری از آزمون های One way ANOVA  استفاده شد.

یافته ها:

این پژوهش که بر مبنای طول ترک بر۴نوع پروسه صورت گرفت و داده ها ازطریق آزمون Anova بررسی و نتایج زیر حاصل شد، پس ازجمع آوری داده ها و تعیین میانگین وSDدر ۴گروه به علت نرمال بودن توزیع داده ها برای مقایسه گروههای دوبدو از T-test و مقایسه ۴ گروه نسبت به هم از Anovaاستفاده شد.

برای آزمون فرض اختلاف گروه ها از نظر طول ترک با استفاده از Anova ابتدا تساوی واریانس ها، با استفاده از     آزمونLEVEN بررسی گردید.

به دلیل عدم تساوی واریانس ها از داده های اولیه لگاریتم گرفته شد.

برای داده های تبدیل یافته، فرض تساوی واریانس ها با استفاده از آزمون مذکور پذیرفته شد.(p=0/286) نرمال بودن توزیع داده ها در هر گروه با استفاده از آزمون (one sample K.S) مورد بررسی قرار گرفت و فرضیه پذیرفته شد.

p.value دامنه        

 تغییرات    

 ضریب

اطمینان            ۹۵%

 

انحراف معیار

 

 

میانگین    

 

             

تعداد

نمونه      

 

 

طول کرک

گروهها

 

حد پایین حد بالا
P<0/001 ۱۲۶۲/۷ ۳۰۲۹/۲۵ ۲۹۴۱/۳۲ ۸۶۹۶/۲ ۸۶۶/۲۸ ۵

 

پرسلن گلیزشده
P<0/001 ۸۴۶/۱۷ ۸۶۲۰/۱۷ ۷۲۶۰/۳۵ ۱۹۳۶/۷ ۷۹۴/۲۶ ۵ پرسلن پالیش شده
P<0/001 ۶۱۵۸/۶۶ ۰۲۶۱/۸۸ ۶۴۱۹/۱۵۴ ۸۲۵۲/۲۶ ۳۳۴/۱۲۱ ۵ پرسلن اورگلیز
P<0/001 ۱۲۰۲/۵۱ ۵۴۳۹/۴۴ ۶۶۴۱/۹۵ ۵۸۵۴/۲۰ ۱۰۴/۷۰ ۵ پرسلن گلیز وپالیش شده
P<0/001 ۸۴۵۶/۳۹ ۸۵۱۷/۴۱ ۶۹۷۳/۸۱ ۵۶۸۸/۴۲ ۷۷۴۵/۶۱ ۲۰ مجموع

شاخص های آماری طول کرک (میکرون) از گروههای مختلف

باتوجه به  برقراری شرایط لازم برای one way Anova از این آزمون برای مقایسه گروهها استفاده شد و با p<0/001 بین گروهها از نظر طول کرک اختلاف معنی دار آماری دیده شد.


 مقایسه ۲به۲ گروهها:

با استفاده از روش TUKEYنشاندار:                                                                   

۱٫گلیز و پالیش اختلاف معنا دار آماری ندارند و بهترین نتیجه را از نظر طول ترک می دهند.

  1. بدترین نتیجه از نظر طول ترک در اتوگلیز مشاهده می شود که دارای اختلاف معناداری هم با پالیش و after glaze و هم با گروه glaze وهم با گروه پالیش دارد.

۳٫گروهpolish after glaze  بینابینی است. یعنی نه به بدی اتوگلیز و نه به خوبیglaze, یا  polish است.

بحث:

  در این تحقیق که به مقایسه  تاثیر ۴روش polish،glaze،reglaze،polish after glaze  برروی میزان طول ترک پرسلن های دندانی می پردازد، پس از ارزیابی داده ها توسط آنالیز آماری در مورد میانگین طول ترک، اختلاف معناداری بین glaze وpolish  با یکدیگروجود نداشت. و بهترین نتیجه از نظر طول ترک در این ۲گروه دیده شد. ولی دارای اختلاف معناداری بین گروه polish  با  reglazeوglaze با polish after glaze و polish  با polish after glazeو glazeو reglaze می باشد.

در مورد پارامتر نتایج نشان داد که سطح polish شده و سطح glaze شده کمترین طول ترک را دارند و در آنالیز SEM  اختلاف معنادار آماری بین این دو گروه مشاهده نشد و اما در گروه reglaze بیشترین طول ترک دیده شد و نهایتا گروه polish after glaze گروه بینابینی می باشد که در آنالیز SEM اختلاف معنادار آماری بین این دو گروه و گروه های دیگر مشاهده شد.

  • باتوجه به عدم اختلاف بین دو گروه polish وglaze پروسه polish به دلیل اینکه می تواند در همان جلسه امتحان پرسلن انجام گردد از لحاظ زمان بری برglaze برتری دارد.

۱٫در تحقیقی که آقای دکتر جلالی و همکاران در سال ۱۳۸۴انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که پالیش نسبت به اورگلیز نتیجه بهتری را درسطح پرسلن ایجاد می کند که این نتیجه با نتیجه تحقیق حاضر کاملا همخوانی دارد.

  1. در تحقیقی که درسال ۲۰۰۴ توسط Micheal D.Wrright و همکاران انجام شد از ۳سیستم مختلف پالیش استفاده شده بود که در هر ۳نوع پرسلن پالیش شده سطح بهتری نسبت به سطح گلیز شده مشاهده شده دارد. که این نتیجه نیز با نتیجه تحقیق حاضر متفاوت است.که علت این اختلاف تفاوت در کیت پالیش شده و همچنین اختلاف در نوع پرسلن مصرفی می تواند باشد.
  2. در تحقیقی که در سال ۲۰۰۶ توسط Al-Wahdani و همکارانش انجام شد; نتایج نشان داد که سطح گلیزشده نسبت به سطح پالیش شده بهتر بوده که این نتیجه با نتیجه تحقیق حاضر دارای اختلاف است که علت این اختلاف تفاوت در نوع پرسلن مصرفی می تواند باشد

 در نهایت باید گفت با توجه به عدم اختلاف بین دو گروه glaze .وpolish پروسه polish بدلیل اینکه می تواند در همان جلسسه امتحان پرسلن انجام گردد از لحاظ زمان بر glaze برتری دارد.

نتیجه گیری:   

با توجه به یافته های حاصل از این مطالعه نتیجه گیری می شود که روش پالیش نسبت به روش های گلیز، اورگلیز، پالیش بعد از گلیز، طول ترک کمتری دارد و می تواند در شرایط کلینیکی مورد توجه قرار گیرد. ولی جهت اثبات نهایی آن مطالعه طولانی مدت در شرایط کنترل شده پیشنهاد می گردد.                         

      

دکتر غلامرضا اصفهانی زاده

متخصص پروتزهای دندانی و فوق تخصص ایمپلنت

استادیار بخش پروتز دانشگاه ازاد اسلامی تهران

 

                                                 

درباره ی دکتر فدایی

همچنین ببینید

بیماری دهان و دندان در دوران بارداری

آتوسا نوبخت دانشجوی دندانپزشکی     خلاصه مراقبت‌های سلامتی دهان و دندان اغلب توسط دندان‌پزشکان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *